Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.movira.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Podáním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající. 

Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.  

Kupující / spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoliv spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

1. Objednávka a její potvrzení 

Dodávka zboží se uskuteční pouze na základě písemné objednávky, kterou zákazník odešle v internetovém obchodě, e-mailem nebo poštou.

Objednávka musí obsahovat tyto údaje:

 • prodávající s uvedením jeho obchodní firmy (názvu), sídla, IČ, DIČ / viz. kontakty
 • kupující s uvedením jména a příjmení, obchodní firmy (názvu), sídla, místa podnikání nebo bydliště kupujícího, IČ, DIČ, telefonu, e-mailu
 • identifikace zboží dle nabídky prodávajícího
 • požadované množství zboží
 • cena
 • způsob platby
 • požadovaný termín dodání
 • adresu, místo dodání (nebude-li místo dodání uvedeno, považuje se jím adresa kupujícího)
 • vybraný způsob dodání

Na základě řádné objednávky kupujícího provede prodávající ověření objednávky a její potvrzení. Doručením potvrzené objednávky kupujícímu je mezi stranami uzavřena kupní smlouva. Pokud kupující neobdrží zpět objednávku potvrzenou prodávajícím, je nutné jej kontaktovat. V případě, že se objednané zboží již přestalo dodávat, vyrábět nebo došlo ke změně ceny výrobce zboží, kontaktuje prodávající neprodleně kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Spotřebitel má právo od objednávky typických výrobků odstoupit, a to do dne expedice zboží od výrobce. 

2. Platební podmínky

Závisí vždy na dohodě kupujícího s prodávajícím při potvrzení objednávky. Podkladem pro platbu je obchodní faktura. 

Formy úhrady:

 • bankovním převodem před dodáním zboží (na základě vystavené proforma faktury odeslané na e-mail uvedený v objednávce)
 • dobírkou (hotově) při dodání zboží vlastní nebo přepravní službou (viz. doprava)
 • v hotovosti při osobním odběru

V případě objednávky atypického výrobku je vždy podmínkou dodání úhrada zálohy na dané zboží dle dohody.

Platby provedené bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na účet prodávajícího. Platby provedené v hotovosti se považují za provedené okamžikem jejich provedení osobě zmocněné k tomu prodávajícím, nebo pracovníku držitele poštovní licence. Kupující prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k úplnému uhrazení ceny za zboží. Kupující není oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku za prodávajícím na třetí subjekt. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakýkoliv svůj závazek vůči prodávajícímu s jakoukoliv svou pohledávkou za prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané a připravené objednávky (smlouvy), pokud kupující neplní své platební povinnosti. 

 3. Cena zboží

Cenou zboží je cena uvedená v aktuální nabídce prodávajícího na www.movira.cz , platná ke dni odeslání objednávky kupujícím. Cena se stává závaznou uzavřením smlouvy. Příplatky za atypické výrobky, nejsou-li určeny ceníkem, sdělí písemně prodávající kupujícímu. Při objednání zboží je nutno počítat s poplatkem za dopravu, není-li určeno jinak (viz. doprava). Při větším odběru zboží je možné sjednat individuální slevu.

4. Dodací lhůta

Termín dodání začíná dnem potvrzení objednávky. Prodávající si vyhrazuje dodací lhůtu 2 - 4 týdny dle výrobce. Dopravce doručuje zásilku do 1 - 2 pracovních dnů. 

5. Doprava, dodání zboží

Před vlastním dodáním zboží prodávající kupujícího kontaktuje a dohodne konkrétní termín dodání (viz. doprava).

Kupující je povinen dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout. V případě poškození zboží či jakýchkoliv závad toto neprodleně řeší dle reklamačního řádu s přepravcem samotným včetně zápisu do přepravního listu či jiného dokladu obdrženého se zbožím. Současně informuje prodejce (viz. reklamační podmínky, doprava).

Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout. Zboží se stává vlastnictvím kupujícího až po splnění platební povinnosti vůči prodávajícímu.

6. Záruka, reklamace

Na výrobky je poskytnuta záruční doba 24 měsíců dle obchodního zákoníku, pokud není uvedeno jinak. Záručním listem je zřetelně vyplněný prodejní doklad.

Oprávněnou reklamaci lze uplatnit vůči přepravci zboží, anebo u prodávajícího. Ten na základě reklamačního protokolu řeší reklamaci dále s výrobcem (viz. reklamační podmínky).

Prodloužená záruka na jádro matrace 

 1. výrobky spol. Hilding Anders (Tropico, Slumberland, Geltech, Curem)

  v případě, že se jich týká prodloužená záruka a zákazník chce této využít (ze strany koncového zákazníka - spotřebitele)             musí být registrovány do 10 dnů od data nákupu, uvedeného na prodejním dokladu.

  Registraci lze provést : (ze štítku na matraci - kód SN, není-li, pak sériové číslo matrace)

  • výrobek si registrovat on-line na stránkách http://zaruka.matracetropico.cz/cs (všechny tyto informace a postupy jsou v „Návodu k použití s reklamačními podmínkami“ náležitě vysvětleny)
  • nebo formulářem (součást Návodu) a zaslat jej e-mailem na adresu Oddělení kvality (Monika Horáčková monika.horackova@hildinganders.com nebo Radka Kotyková radka.kotykova@hildinganders.com), případně poštou na adresu: Hilding Anders Česká republika, a.s., Roztoky u Jilemnice 215, 512 31  Roztoky u Jilemnice. 
 2. pro výrobky ostatních výrobců není nutné registraci provádět, dostačující je pouze doklad o koupi a štítek daného výrobku.

 

7. Právo na odstoupení

Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně (zejména elektronický obchod na internetu) a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s občanským zákoníkem právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Tato garance se nevztahuje na zboží atypické (vyrobené na zakázku; např. zboží zadané do výroby jako atyp, atypický rozměr, změna základního potahu...). Pokud bylo zboží dodáno v uzavřeném obalu, a kupujícím bylo po dodání z obalu vyňato, z hygienických důvodů toto zboží nelze vrátit.

Spotřebitel je povinen odstoupení od smlouvy učinit písemně na adrese sídla prodávajícího nebo na jeho e-mailové adrese a musí být odesláno dodavateli (prodávajícímu) ve stanoveném termínu, tedy do 14 dnů od převzetí plnění. Je nutno uvést číslo a den objednávky, číslo faktury, identifikaci zboží, datum převzetí zboží a číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny.

Spotřebitel - kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ho ale musí odeslat na vlastní náklady do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. 

Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, nepoškozené v původním stavu a původním neporušeném obalu, včetně štítků, schopné dalšího prodeje. Současně vrací spotřebitel všechny doklady a dokumentace, které mu byly se zbožím dodány. Za případné poškození či ztrátu zboží na cestě k nám neručíme.

Po odstoupení a řádném vrácení zboží, které je zkontrolováno, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů) vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží. Přímé náklady na vrácení zboží (doprava, poplatky přepravním službám aj.) nese spotřebitel.

8. Ochrana osobních údajů

Prodávající respektuje zákon na ochranu osobních dat a chrání je před zneužitím (viz. ochrana osobních údajů).

Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Obsahuje-li smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto VOP, má přednost znění smlouvy.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.2. 2016 do odvolání. 

Nákupní košík
Počet položek:
0,- Kč